Skip to content
uft logo red

CROSS-KIC EIT REGIONAL EXECUTIVE ACADEMY В БЪЛГАРИЯ

АКАДЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ

ДАТИ: 8-9.12.2021 онлайн

Европейския институт за иновации и технологии (EIT)

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, който повишава способността на Европа да прави иновации. EIT подхранва предприемачески талант и подкрепя нови идеи, обединявайки „триъгълника на знанието“ от водещи компании, университети и изследователски центрове, за да формират динамични трансгранични партньорства, наречени Oбщности на знанието и иновациите.

Понастоящем има осем тематични
Общности на знанието и иновациите

EIT-logo_0004_eit_health_4
EIT-logo_0006_3-white-no-padding-general
EIT-logo_0000_eit-food-regional-white

Академията в България

Европейският институт за иновации и технологии EIT, съвместно с Университета по хранителни технологии – Пловдив, организира за пръв път в България Академия „Cross-KIC EIT Regional Executive Academy“ 2021. – Регионална изпълнителна академия 2021 – България.
Регионалната изпълнителна академия на EIT има за цел да повиши иновационния и предприемачески капацитет, като обедини ключови местни експерти по иновационни политики и заинтересовани страни в цяла България.
Академията ще се проведе в периода 8 – 9 Декември 2021г., онлайн, и ще срещне представители на публичния сектор, експерти, работещи в областта на агро-хранителния сектор, академични среди и европейски институции.

Тематичните направления в предстоящата академия

circle economy-2

Circle economy

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделено ползване, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Така се намалява до минимум образуването на отпадъци.

Food loss and food waste

Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. Затова е нужно да бъде приложен интегриран подход при разработването на политики, като се предприемат действия на всички нива – глобално, регионално, национално и местно. В тази връзка страната ни предстои да приеме своята Национална програма за превенция и намаляване на загубите на храни с хоризонт 2021-2026 г., която има за цел да инициира дългосрочна политика, свързана с проблемите за разхищението им.

Какво ще научите?

По-добро привеждане в съответствие на регулациите и програмите за подкрепа към глобалните тенденции в хранителния сектор чрез комуникация с експерти от индустрията и сътрудничество между властите

Като има предвид, че управляващите органи имат по-скоро териториален фокус, Академията би осигурила по-добро разбиране на сложността на иновационните екосистеми, как да се включи ефективно местната екосистема в международни мрежи и да се повиши осведомеността за типичните пречки пред пазарното въвеждане на иновации
Засилено съответствие между регионалните приоритети и дейностите на Регионалната иновационна схема на EIT (EIT RIS), особено в контекста на национални/регионални стратегии за интелигентна специализация
Диалог със заинтересованите страни от местните власти от страните от EIT RIS, допринасяйки за по-нататъшното развитие на дейностите на EIT RIS
Развитие на регионални контактни мрежи в рамките на Четворната спирала (наука-индустрия-правителство-НПО) и обогатяване на международни мрежи за сътрудничество от регионални власти и регулатори
Получаване на директен достъп от участниците до добрите практики и възможност за възпроизвеждането им на съответните им територии.

Лектори

Фирмени участници

Партньори

Процес по регистрация

Във връзка с гореизложеното, ще се радваме да вземете участие.

1.
Попълнете анкетата и натиснете бутона за регистрация, за да получите автоматичен имейл
2.
Свалете формата за съгласие от имейла и попълнете на хартиен носител
3.

Изпратете сканирана попълнената форма като отговор на имейла

АНКЕТА

Цели на проекта

Регионалната изпълнителна академия на EIT има за цел да повиши иновационния и предприемачески капацитет, като обедини ключови местни експерти по иновационни политики и заинтересовани страни в цяла България.

Регионална изпълнителна академия на EIT ще предложи изграждане на капацитет и стимулираща учебна среда за представители на регионална администрация от региони в България, за да гарантира:

По-добро привеждане в съответствие на регулациите и програмите за подкрепа към глобалните тенденции в съответните индустрии чрез комуникация с експерти от индустрията и междурегионално сътрудничество между властите

Осигувяване на по-добро разбиране на сложността на иновационните екосистеми, как да се включи ефективно местната екосистема в международни мрежи и какви са типичните пречки пред пазарното въвеждане на иновации

Засилено съответствие между регионалните приоритети и дейностите на EIT RIS на ОЗИ

Диалог със заинтересованите страни от местните власти от страните от EIT RIS

Развитие на регионални и международни контактни мрежи в рамките на Четворната спирала (наука-индустрия-правителство-НПО) и обогатяване на международни мрежи за сътрудничество от регионални власти и регулатори

Директен достъп от регионалните участници до добри практики и възможност за възпроизвеждането им на съответните им територии.

Организатори

organizer UFT

Университет по хранителни технологии

Рада Динкова

Георги Тосков

Ана Янева